Skip to main content

Idea Re:union

RE:UNION – w tym haśle zawiera się idea lubelskiej aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029. Perspektywa historyczna jest dla Lublina jedynie punktem wyjścia – do rewizji pojęcia unii, zarówno w refleksji nad stanem obecnym, jak i w projektowaniu przyszłości.

RE:UNION staje się narzędziem do badania rozchwianej tożsamości Europy pogrążonej w kryzysie, poszukującej ideowego antidotum. RE:UNION ma ożywić nadzieję w czasach postpandemicznych i podczas wojny w Ukrainie.

„Wolni z wolnymi, równi z równymi”, podstawowa idea zawartego niegdyś traktatu, zachowuje swą aktualność także dzisiaj, gdy proces integracji europejskiej nabiera nowej dynamiki. Pamiętajmy, iż w 1569 roku właśnie w Lublinie stworzono warunki pokojowej koegzystencji i współpracy wielu ludów i narodów przy poszanowaniu ich podmiotowości i zachowaniu specyfiki etnicznej, kulturowej czy religijnej. Rzeczpospolita była w założeniu na równych prawach państwem Polaków, Litwinów, Białorusinów, Ukraińców, z wielką rolą Niemców, zarówno z Prus królewskich, jak i książęcych. Nie możemy zapominać też o Żydach, którzy stworzyli na tych terenach unikatową kulturę.

Patrząc na Rzeczpospolitą Obojga Narodów z perspektywy europejskiej, można stwierdzić, że była wyjątkowym sprzężeniem wielu pierwiastków, tyglem kultur. Tak wnikliwie analizowali fenomen Unii Lubelskiej historycy badający korzenie europejskiej przestrzeni kulturowej, m.in. Jerzy Kłoczowski.

Hasło RE:UNION zachęca do pytań o nową wspólnotowość, świadomość odrębności i unikalności przy działaniu w kooperacji. Wskazuje na niewidzialną sieć połączeń pomiędzy krajami Europy Wschodniej, na powiązania między sztuką, nauką, sportem, sektorem kreatywnym i biznesem. RE:UNION wzmocni je, umożliwiając przepływ doświadczeń, wiedzy i krytycznej refleksji, które uruchomi ich współdziałanie na rzecz realnego, zrównoważonego rozwoju miasta.

  • RE:UNION – to reintegracja jako naturalne następstwo dezintegracji wywołanej pandemią, kryzysem i wojną.
  • RE:UNION – to zwiększenie jakości, intensywności i częstotliwości kontaktów międzyludzkich.
  • RE:UNION – to akceptacja wielości systemów wartości, norm i ocen przy równoczesnym dostrzeżeniu ich punktów wspólnych.
  • RE:UNION – to nowy kontrakt społeczny, gdzie każdy czuje się i jest istotny.
  • RE:UNION – to budowanie realnej wspólnoty.
  • RE:UNION – to dialog między różnymi dziedzinami sztuki, kulturami, pokoleniami, tradycją a nowoczesnością oraz przeszłością i przyszłością.
  • RE:UNION – to związek podmiotów, pod jednym szyldem i ideą.
  • RE:UNION – to spotkanie.