PL

EN

UA

BY

Kopia zloz projekt

Jeśli chcecie Państwo włączyć się w proces aplikowania Lublina do Europejskiej Stolicy Kultury 2029, macie pomysł i wizję, jak może wyglądać kultura w Lublinie w 2029 roku, wypełnijcie wniosek i zgłoście swój projekt.

Aby ułatwić Państwu pracę nad własnymi projektami programu ESK Lublin 2029, przygotowaliśmy specjalny Przewodnik.

Projekty podzielimy na kategorie:

a/ duże – projekty wieloletnie, które mogą obejmować swym działaniem duże przestrzenie, szerokie grupy interesariuszy, obszary międzysektorowe

b/ małe – pomysły lub ciekawe inicjatywy, ale również zwrócenie uwagi na nowe zjawiska kulturowe, które być może połączymy we wspólne bloki tematyczne albo włączymy w duże projekty „parasolowe”.

Na tę chwilę zależy nam na krótkim zarysie i wstępnej koncepcji wniosku. Jest to pierwszy etap. Wasz wniosek oceni Zespół Koordynacyjny ESK CK oraz doradcy z Polski i z Unii Europejskiej. Jeżeli w Państwa projekcie dostrzeżemy potencjał, zostaniecie zaproszeni do drugiego etapu. Wówczas będziemy chcieli, abyście szerzej opisali swoją koncepcję.

  Ochrona danych osobowych
  
  1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję, iż:
  
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury w Lublinie, ul Peowiaków 12, 20-007 Lublin
  
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Kultury w Lublinie możliwy jest pod adresem email: ido@ck.lublin.pl
  
  1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu procesu starań do Europejskiej Stolicy Kultury 2029 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  
  2) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu starań do Europejskiej Stolicy Kultury 2029
  
  3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego Administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej),
  
  4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
  
  5) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  
  6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem współpracy w procesie starań do Europejskiej Stolicy Kultury 2029, a ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości współpracy.